Vol 39 Nr 3-4 (2021)

Gepubliceerd: 2021-10-01

Onderzoeksartikel

 • Motiverend lesgeven in het Hoger Onderwijs

  Martijn Leenknecht, Lisette Wijnia, Remy Rikers, Sofie Loyens
  5-22

  In het Hoger Onderwijs verwachten we van studenten dat ze hun eigen leerproces kunnen aansturen en vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om te studeren. Met andere woorden, we verwachten autonome motivatie van studenten. Zowel in theorie als praktijk blijft het een belangrijk vraagstuk hoe deze autonome motivatie kan worden gestimuleerd. Met een serie van vijf onderzoeken wilden we een bijdrage leveren aan [1] de toepassing van motivatieprincipes in het hoger onderwijs en [2] de theorievorming, specifiek in de context van het hoger onderwijs. We hebben steeds motiverend lesgeven onderzocht vanuit het perspectief van de student met behulp van vragenlijsten in beschrijvend en scenario-onderzoek. Resultaten onderstreepten het belang van motiverend lesgeven voor motivatie en prestatie van studenten in het hoger onderwijs. Vanuit het perspectief van de student kunnen drie motiverende docentbenaderingen worden onderscheiden: autonomie ondersteuning, structuur, en betrokkenheid. We vonden dat percepties van studenten over een docent worden opgebouwd uit de ervaren toepassing van deze benaderingen (docentgedrag), de aard van de docentbenadering in algemene zin (ondersteunend of ondermijnend) en de context van de opleiding en het instituut (denk aan het docententeam en staf). Hieruit kunnen we concluderen dat consequent toepassen belangrijker is, dan in iedere situatie alle benaderingen toe te passen.

 • Studentwaardering honoursonderwijs over vijf jaren een inspiratie voor het reguliere onderwijs

  Sharon Holterman-Nijenhuis, Annedien Scheper-Pullen, Elise Eshuis, Irene Visscher- Voerman, Marike Lammers
  45-59

  Het honoursonderwijs van Saxion rust op vier pijlers: ontwikkeling (persoonlijk en professioneel), community, authenticiteit (leerproces en context) en reflectie. Deze studie geeft inzicht in de studentwaardering van de honoursprogramma's van Saxion over de periode 2015-2019 (N=639). Hiervoor wordt jaarlijks gebruik gemaakt van een vragenlijst. In 2019 (n=158) zijn aanvullend open vragen gesteld die, ten aanzien van de pijlers, specifieker inzicht geven in sterk gewaardeerde aspecten van de honoursprogramma's en aanbevelingen voor het reguliere onderwijs. De resultaten laten zien dat aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door de jaren heen het meest gewaardeerd wordt. In lijn hiermee hebben ook de meeste sterk gewaardeerde aspecten genoemd bij de open vraag betrekking op persoonlijke ontwikkeling. De meeste aspecten die honoursstudenten noemen als aanbeveling voor het reguliere onderwijs zijn gecategoriseerd als authenticiteit leerproces.

Opiniërend artikel

 • Anders dan 'Doctor' of 'PhD' Waarom het Professional Doctorate in Nederland niet het academische professional doctorate in het Verenigd Koninkrijk is

  Maarten M. Van Houten
  23-35

  Het Nederlandse hoger beroepsonderwijs introduceert in 2022 het Professional Doctorate, het UAS-PD. Internationaal zijn er academische doctoraten waarbij de term professional wordt gebruikt, terwijl een binair onderwijssysteem met separaat professional higher education weinig voorkomt. Dit kan leiden tot verwarring bij de erkenning en waardering van professional doctorates. Dit opiniërend artikel analyseert het Nederlandse binaire doctoraatlandschap tegen de achtergrond van professional doctorates in het Verenigd Koninkrijk op drie onderdelen: vorm en oriëntatie van onderwijs, naamgeving en titulatuur, en trajectinhoud. Hieruit blijkt dat Britse professional doctorates doorgaans overeenkomen met de Nederlandse wetenschappelijke promotie qua academische focus, doelen en examinering, en dat het UAS-PD zowel binnen als buiten Nederland afwijkt. Daarbij zijn de naamgeving en titulatuur van het UAS-PD internationaal ambivalent. Deze zaken kunnen (h)erkenning, waarde en carrièrekansen voor houders van een UAS-PD beïnvloeden. Voor de verdere ontwikkeling en waarde van het UAS-PD is daarom aandacht nodig voor zowel (inter)nationale contextuele vergelijking als keuze voor woorden en titulatuur.

 • Onvolprezen praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs

  Pieter J. M. Verschuren
  61-76

  Over het fenomeen onderzoek bestaan anno 2021 veel misvattingen, onduidelijkheden en verwarring. Zo ook in een recent in dit tijdschrift verschenen artikel van Christis. De problemen gelden vooral het relatief nieuwe praktijkgericht onderzoek. In deze bijdrage worden de twee hoofdvormen van dit type onderzoek geschetst, te weten interventie- en ontwerpgericht onderzoek. Het eerste betreft de oplossing van bestaande problemen, en het tweede het creëren van iets nieuws, met innovatie als tussenvorm. Daarbij worden verschillende misvattingen, zoals die in het genoemde artikel, blootgelegd en rechtgezet. Ik sluit af met een advies voor het hoger onderwijs om studenten beter te kunnen leren onderzoeken.

 • Praktijkgericht Onderzoek: de voortzetting van een oude discussie

  Jac Christis
  77-94

  Geen abstract

 • Op naar onvolprezen onderzoek in het Hoger Onderwijs

  Pieter J. M. Verschuren
  95-103

  Geen abstract