Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen. TvHO accepteert 2 soorten artikelen: empirisch onderbouwde artikelen en opinievormende artikelen met een stevige empirische en andersoortige onderbouwingen. Het doel van TvHO is impact te hebben op het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs. 

Thema's
Belangrijke thema's binnen TvHO zijn: studiesucces in het hoger onderwijs, omgaan met verschillen tussen studenten, honours onderwijs, de professionele ontwikkeling van docenten, diversiteit, internationalisering, taal in het hoger onderwijs, digitalisering, het verbinden van onderzoek en onderwijs, en onderwijsinnovatie.

Doelgroep
TvHO biedt een open access online-platform voor discussie over hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen met zowel aandacht voor onderzoek als voor onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. TvHO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en richt zich op docenten, adviseurs, beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, zowel in hbo als het wo.

Doelstelling

Het free access, online tijdschriftplatform, het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO), beoogt een bijdrage te leveren aan de kennisinfrastructuur – i.h.b. kennisorganisatie, kennisdeling, en kennisbenutting - aangaande vraagstukken in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, zowel hbo en wo. Het gaat hierbij om vraagstukken die zijn gelokaliseerd op het micro-, meso-, en macroniveau van het ho-onderwijssysteem. Op microniveau betreft het onderwerpen die zijn gerelateerd met de interactie tussen docent(en) en student(en) zowel in termen van leer- en onderwijsdoelen & middelen voor modulen, cursussen, e.d. als de processen en producten bij de inzet daarvan. Op mesoniveau gaat het om onderwerpen die zijn gerelateerd met de opzet en organisatie van het curriculum en haar hulpsystemen (bv. curriculumvormen, professionalisering van docenten, toetsbeleid, studentenwelzijn). Op macroniveau betreft het onderwerpen die met een instelling als geheel te maken hebben (bv. onderwijsmanagement, intern en extern onderwijsbeleid, interne en externe doorstroming, diversiteit, aansluiting met vo en arbeidsmarkt) en het hoger onderwijssysteem als zodanig (bv. accreditatie, bekostiging ho, landelijk en Europees hogeronderwijsbeleid, de toekomst van het HO, visie op het HO). Een apart thema dat betrekking heeft op alle drie niveaus is de methodologie van praktijkgericht onderzoek en ontwerpgericht onderzoek, zowel als zodanig als in relatie tot de klassiek methodologie voor empirisch onderzoek. Het tijdschrift probeert de doelen te realiseren met verschillende soorten van publicaties: rapportages van empirisch praktijk- en theoriegericht onderzoek, ontwerpgericht onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, conceptueel onderzoek, opiniërende artikelen, discussie tussen auteurs, en boek- en rapportbesprekingen. Er zijn twee mogelijke opzetten: een nummer met los van elkaar staande artikelen, of (b) een themanummer (tenminste één per jaar), bijvoorbeeld honoursonderwijs, omgaan met diversiteit in het ho, taal en communicatieve competentie in het hbo, sociale en academische integratie in het eerste jaar ho.

Kwaliteitsbewaking: Double blind review
Alle artikelen worden onderworpen aan een double blind reviewproces. Op basis van de uitkomsten van de review besluit de redactie over de plaatsing van de artikelen.

Peer review proces

Allereerst bepalen hoofdredacteur en secretaris aan de hand van de auteursrichtlijnen en het onderwerp of een artikel in aanmerking komt voor het reviewproces; indien nodig worden andere redactieleden geconsulteerd. De redactie laat de bijdrage vervolgens door enkele deskundigen beoordelen: één redactielid(interne beoordelaar) en één andere deskundige (externe beoordelaar). Beide beoordelaars beoordelen ‘blind’ aan de hand van een beoordelingsformulier. De beoordelaars geven een oordeel aan de redactie en een advies voor acceptatie, aanpassing of afwijzing (al dan niet met aanmoediging). De redactie neemt vervolgens een besluit. De redactie streeft naar een termijn van drie maanden voor het doorlopen van de beoordelingsprocedure. De contactpersoon, veelal de secretaris in samenwerking met de administratief medewerker, van de redactie neemt contact op over de beoordeling en de te nemen stappen. Bij aanpassing van het artikel wordt de herziene versie opnieuw bekeken door de interne beoordelaar en in voorkomende gevallen ook door de externe beoordelaar. Op grond van deze reacties beslist de redactie over definitieve plaatsing. De redactie houdt zich het recht voor om, in elke fase, artikelen te weigeren.

Open Access Beleid:

TvHO sluit aan bij de lopende initiatieven en activiteiten van wetenschappelijke en hogeronderwijsorganisaties in Nederland en Vlaanderen om actuele wetenschappelijke informatie zonder beperkingen vrij toegankelijk, online beschikbaar te maken (Berlin Declaration, 2003; cOAlition S, revised plan S, 2019).Het open access beleid van het TvHO kent de volgende kenmerken:

  • Artikelen kunnen worden toegezonden aan het TvHO-redactieadres op de site
  • Nadat de redactie het artikel als te peer-reviewen heeft geaccepteerd, vindt een procedure van double blind peer review aan de hand van de richtlijnen en een bijbehorend beoordelingsformulier plaats om tot een besluit over al dan niet plaatsing te komen.
  • Aan de procedure en de plaatsing zijn geen kosten verbonden
  • Alle peer reviewed vroegere, huidige, en toekomstige artikelen van TvHO zijn online beschikbaar en vrij toegankelijk
  • De auteurs en/of hun instituten houden het copyright van hun publicaties
  • Alle publicaties worden gepubliceerd onder een 'open license', de Creative Commons Attribution license. Een auteur kan dus bepaalde voorwaarden aan het gebruik van een open access werk toevoegen. Een correcte referentie (APA6) van het artikel is bij gebruik verplicht.

Geschiedenis van het Tijdschrift:

Het tijdschrift is in het verleden uitgegeven door Lemma en Garant. Sinds de jaargang 2021 is het tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) geheel gestopt met de te betalen papieren versie via een abonnement bij een uitgever. TvHO biedt nu met financiële ondersteuning van het NRO in http://www.tvho.nl/ een open acces online-platform.

Archiveringsbeleid:

Het is de intentie alle nummers van alle jaargangen, voorzien van metadata en een Nederlandse en Engelse samenvatting, gratis beschikbaar te maken met een pdf. De (tijdrovende) uitvoering hiervan is lopende. Een groot aantal jaargangen zijn op deze wijze al beschikbaar gemaakt. De uitvoering wordt bemoeilijkt, omdat de laatste uitgever (Garant; jaargang 33 t/m 37) de bestaande pdf’s in het TvHO-format niet ter beschikking stelt. Deze moeten wij dan zelf opnieuw maken. Een probleem is ook het vinden van de eerste vijf jaargangen (1983 t/m 1987.