Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen. TvHO accepteert 2 soorten artikelen: empirisch onderbouwde artikelen en opinievormende artikelen met een stevige empirische en andersoortige onderbouwingen. Het doel van TvHO is impact te hebben op het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs. 

Thema's
Belangrijke thema's binnen TvHO zijn: studiesucces in het hoger onderwijs, omgaan met verschillen tussen studenten, honours onderwijs, de professionele ontwikkeling van docenten, diversiteit, internationalisering, taal in het hoger onderwijs, digitalisering, het verbinden van onderzoek en onderwijs, en onderwijsinnovatie.

Doelgroep
TvHO biedt een open access online-platform voor discussie over hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen met zowel aandacht voor onderzoek als voor onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. TvHO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en richt zich op docenten, adviseurs, beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, zowel in hbo als het wo.

Doelstelling

Het free access, online tijdschriftplatform, het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO), beoogt een bijdrage te leveren aan de kennisinfrastructuur – i.h.b. kennisorganisatie, kennisdeling, en kennisbenutting - aangaande vraagstukken in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, zowel hbo en wo. Het gaat hierbij om vraagstukken die zijn gelokaliseerd op het micro-, meso-, en macroniveau van het ho-onderwijssysteem. Op microniveau betreft het onderwerpen die zijn gerelateerd met de interactie tussen docent(en) en student(en) zowel in termen van leer- en onderwijsdoelen & middelen voor modulen, cursussen, e.d. als de processen en producten bij de inzet daarvan. Op mesoniveau gaat het om onderwerpen die zijn gerelateerd met de opzet en organisatie van het curriculum en haar hulpsystemen (bv. curriculumvormen, professionalisering van docenten, toetsbeleid, studentenwelzijn). Op macroniveau betreft het onderwerpen die met een instelling als geheel te maken hebben (bv. onderwijsmanagement, intern en extern onderwijsbeleid, interne en externe doorstroming, diversiteit, aansluiting met vo en arbeidsmarkt) en het hoger onderwijssysteem als zodanig (bv. accreditatie, bekostiging ho, landelijk en Europees hogeronderwijsbeleid, de toekomst van het HO, visie op het HO). Een apart thema dat betrekking heeft op alle drie niveaus is de methodologie van praktijkgericht onderzoek en ontwerpgericht onderzoek, zowel als zodanig als in relatie tot de klassiek methodologie voor empirisch onderzoek. Het tijdschrift probeert de doelen te realiseren met verschillende soorten van publicaties: rapportages van empirisch praktijk- en theoriegericht onderzoek, ontwerpgericht onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, conceptueel onderzoek, opiniërende artikelen, discussie tussen auteurs, en boek- en rapportbesprekingen. Er zijn twee mogelijke opzetten: een nummer met los van elkaar staande artikelen, of (b) een themanummer (tenminste één per jaar), bijvoorbeeld honoursonderwijs, omgaan met diversiteit in het ho, taal en communicatieve competentie in het hbo, sociale en academische integratie in het eerste jaar ho.

Geschiedenis van het Tijdschrift:

Het tijdschrift is in het verleden uitgegeven door Lemma en Garant. Sinds de jaargang 2021 is het tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) geheel gestopt met de te betalen papieren versie via een abonnement bij een uitgever. TvHO biedt nu met financiële ondersteuning van het NRO in http://www.tvho.nl/ een open acces online-platform.