Vol 39 Nr 1 (2021)

Gepubliceerd: 2021-02-01

Onderzoeksartikel

 • De implementatie van het didactisch concept Flipped Classroom in het deeltijdonderwijs in het hbo Een exploratieve casestudy

  Anne Lohuis, Tjark Huizinga, Jolise 't Mannetje, Irene Visscher-Voerman
  5-18

  Diverse hogescholen herzien de curricula voor het deeltijdonderwijs, zodat het onderwijs flexibeler wordt en beter aansluit op de wensen en behoeften van deeltijdstudenten. Hiervoor heeft elke hogeschool haar eigen onderwijsmodel vormgegeven. In dit onderzoek staat het onderwijsmodel van de Saxion Parttime School (SPS) centraal. Dit onderwijsmodel wordt bij 23 opleidingen geïmplementeerd en kenmerkt zich door werken vanuit leeruitkomsten, toetsing gekoppeld aan beroepsproducten en flipped classroom als didactisch concept. In het onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal: 1. In welke mate wordt het curriculum uitgevoerd zoals beoogd? 2. Hoe ervaren docenten en studenten het curriculum? Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een exploratieve casestudy (Saxion/SPS) gehanteerd met in totaal 15 subcases (= modulen). Bij elke case is een bijeenkomst geobserveerd, een focusgroepgesprek gehouden met studenten, en de docent geïnterviewd. De vragen hadden betrekking op de docent- en studentrol, de koppeling met de beroepspraktijk, leeractiviteiten en groeperingsvormen. Resultaten illustreren dat de voorbereiding van bijeenkomsten bij deeltijdstudenten onder druk staat, hoewel dit essentieel is. Alleen leeractiviteiten waarin de verbinding wordt gemaakt met beroepsproducten worden door studenten opgepakt. Daarnaast is er variatie in de invulling van de docentrol, mede doordat docenten anticiperen op de mate van voorbereiding door studenten.

 • Een systematische literatuurreview van onderzoek naar interventies gericht op de retentie van vrouwen in de STEM-velden in hoger onderwijs en arbeidsmarkt

  Symen van der Zee, Monique Rouweler, Anneke Harmsen, Sandra van Aalderen
  19-38

  Hoewel het aantal vrouwen dat werkzaam is in de STEM-velden (Science, Technologie, Engineering, Mathematics) de afgelopen decennia gestegen is, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in deze velden. Een belangwekkend punt van zorg is dat vrouwen die kiezen voor een carrière in de STEM-velden eerder en vaker deze velden verlaten dan mannen en dan vrouwen in andere beroepen. Om de uitstroom uit STEM-studies en beroepen te reduceren, zijn verschillende interventies ontwikkeld. In deze studie wordt het onderzoek naar de impact van deze interventies systematisch gereviewd. Na uitvoerige searches zijn in totaal 179 studies gevonden, waarvan er 30 na toepassing van inclusiecriteria zijn overgebleven. De studies zijn geclassificeerd in negen interventiecategorieën: mentoring, rolmodellen, gender-bias training, waardenaffirmatietaak, curriculum innovatie, gezinsvriendelijk beleid, werving van personeel, meerdere interventies en anders. De vergelijking en integratie van de onderzoeksbevindingen laat zien dat over het algemeen positieve effecten worden gerapporteerd voor de verschillende interventies. De studies bieden waardevolle inzichten voor het ontwerpen en implementeren van interventies voor het behouden van vrouwen in de STEM-velden.

 • Bepaalt taal wie het haalt? De samenhang tussen een academische taalvaardigheidscreening en het behalen van een bachelordiploma aan de universiteit

  Jordi Heeren, Dirk Speelman, Lieve De Wachter
  39-54

  Instellingen uit het hoger onderwijs zetten vaak taalvaardigheidscreenings in aan de start van het eerste jaar om risicostudenten op te sporen en te remediëren. Studies naar de voorspellende waarde van dergelijke instrumenten bekijken dan de studieresultaten in het eerste jaar. Taalvaardigheid blijkt een relatief kleine, maar significante voorspeller te zijn die een risicogroep kan selecteren. Deze studie gaat na of die relatie ook op langere termijn geldig blijft door te kijken naar de tijd waarin een student zijn bachelordiploma al dan niet behaalt. De resultaten tonen dat er een kleine, maar significante correlatie is met studieduur en dat studenten die vertraging oplopen of hun diploma niet behalen significant lager scoren dan studenten die in de vooropgestelde drie jaar tijd hun bachelordiploma behalen. Van de studenten die onder de cesuur scoren behaalt de helft geen bachelordiploma en een vierde loopt vertraging op. Een multinomiale regressieanalyse toont dat taal ook in combinatie met andere predictoren een kleine maar significante bijdrage levert. Het weglaten van de screeningscores uit het model blijkt vooral een effect te hebben op het risico van studenten die niet uit het algemeen secundair onderwijs komen.