Vol 38 Nr 2 (2020)

Gepubliceerd: 2020-09-01

Redactioneel

Reflectie op proefschrift

 • Een vliegende start in het Hoger Onderwijs

  Sanne G. A. van Herpen
  5-19

  Gezien de relatief hoge uitval in het eerste studiejaar, heeft Sanne van Herpen in haar proefschrift ‘A Head Start into Higher Education’ (2019) bestudeerd hoe studenten de overgang naar het hoger onderwijs (HO) ervaren en welk type ondersteuning effectief kan zijn. Participanten in alle studies waren studenten met een afgeronde voorbereidend wetenschappelijk onderwijs vooropleiding die direct doorstroomden in een bachelor-programma aan een Nederlandse HO-instelling. Uit een kwantitatieve studie blijkt dat studenten verschillende redenen hebben om naar de universiteit te gaan (bijvoorbeeld loopbaanperspectief of voor persoonlijke ontwikkeling), maar dat deze geen invloed lijken hebben op hun eerstejaars studiesucces. Uit een kwalitatieve longitudinale studie blijkt dat eerstejaarsstudenten konden worden getypeerd als actieve leerders, passieve leerders, passieve laagpresteerders en onzeker worstelde leerders gebaseerd op hun gerapporteerde studie-inzet, geloof in eigen kunnen en behaalde prestaties voor en na de poort. Tenslotte blijkt uit een quasi-experimentele studie dat studenten die deelnamen aan een 'pre-academic programme'-interventie kwalitatief betere student-docent interactie en student-peer interactie rapporteerden, hogere cijfers op het eerste tentamen behaalden en een hoger gemiddeld eindcijfer in jaar 1 behaalden dan studenten die niet aan de interventie deelnamen. Bovenstaande bevindingen zijn relevant voor het ontwikkelen van effectieve transitieprogramma's en voor het stimuleren van studiesucces in het HO.

Opiniërend artikel

Onderzoeksartikel

 • Levensvaardigheden voor studenten

  Suzanne Slotboom, Carolien Gravesteijn
  41-64

  Steeds meer adolescenten in de leeftijd van 16 tot 23 jaar hebben last van mentale druk, wat negatieve gevolgen kan hebben voor hun welbevinden en studieresultaten. Het versterken van levensvaardigheden, zoals zelfmanagement, zorgt ervoor dat studenten zich beter voelen en betere cijfers halen. In het basis- en voortgezet onderwijs is in toenemende mate aandacht voor het ontwikkelen van levensvaardigheden. Om ook in het hoger onderwijs te investeren in het versterken van levensvaardigheden, is het belangrijk te onderzoeken op welke manier verschillende vaardigheden worden aangeleerd en wat de effecten zijn van levensvaardighedenprogramma’s. Hiervoor is een systematische review uitgevoerd naar effecten van levensvaardighedenprogramma’s, die in het voortgezet en hoger onderwijs gebruikt worden. Voor de review zijn, volgens een vastgestelde zoekopdracht, 23 studies geselecteerd. Uit de resultaten blijkt dat investeren in levensvaardigheden, door middel van levensvaardighedenprogramma’s, zorgt voor betere studieresultaten en toename van studentenwelzijn. Interventies bestaan meestal uit combinaties van elementen, waardoor het effect van afzonderlijke onderdelen niet bekend is. Wel blijkt dat het goed is levensvaardighedenprogramma’s aan te bieden vóór aanvang van de opleiding. Bij het ontwikkelen van levensvaardighedenprogramma’s is het daarnaast van belang te zorgen voor een vaste structuur, een veilige leeromgeving en de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk.