Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 7 - 1989/2

Zelforganisatie: Modegril of reëel alternatief

J. Wachelder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 2, 38-43

Zelforganisatie is één van de nieuwe modewoorden in het Hoger Onderwijs. Dit artikel bespreekt in hoeverre de stand van zaken bin­nen de sociale theorievorming rondom het concept 'zelforganisatie' een gebruik hiervan binnen het Hoger Onderwijsbeleid rechtvaardigt. De conclusie is dat zo...

Meer...   Artikel downloaden

Nog een rozenstruik met doornen? Prestatie-Indicatoren In het hoger onderwijs.

M.SR. Segers en FJR.C. Dochy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 2, 44-52

Prestatie-indicatoren kunnen een hulpmiddel zijn voor een vruchtbare dialoog tussen overheid en instellingen (HOOP, 1988). Dit impliceert een proces van gezamenlijke taalontwikkeling. Vragen als 'wat betekent het begrip prestatie-indicator?', 'wat is zijn relatie met aanverwante termen?' en 'welke...

Meer...   Artikel downloaden

Herstructurering binnen het hoger sociaal-agogisch onderwijs: plaats voor een aparte studierichting Jeugdwelzijnswerk?

J. de Haan

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 2, 53-61

Eind maart 1989 deed de adviescommissie HSAO voorstellen tot omvorming van de dertien studierichtingen in het hoger sociaal-agogisch onderwijs tot vier nieuwe hoofdrichtingen. Hoewel op zichzelf de wenselijkheid van bundeling binnen het HSAO door vele direct betrokkenen wordt onderschreven, zijn...

Meer...   Artikel downloaden

Modularisering, een diepgaande onderwijskundige verandering

H.C. de Wolf en F.J.R.C. Dochy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 2, 62-69

Modularisering schijnt het HBO opgedrongen te worden als een bijverschijnsel van extensivering, flexibilisering en fusieprocessen. Ook in het WO vertoont modularisering stilaan de kenmerken van een modeverschijnsel met een knipoogje naar een vouchersysteem. Misschien wel daardoor ligt de nadruk...

Meer...   Artikel downloaden

Reacties en commentaren. De universitaire bestuursstructuur

C. de Hart

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 2, 70-75

De vraagstelling of de universitaire bestuursstructuur voldoet, is nog steeds actueel. Naar aanleiding van een adviesaanvraag van de minister van onderwijs en wetenschappen, bracht de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs advies uit. In dat advies werd het specifieke karakter van de universiteit als...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS