Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Stijgende verwachtingen, dalende cijfers. Over trends in zelfvertrouwen en prestaties van universitaire studenten

Christiaan Heij, Liesbeth Noordegraaf-Eelens & Philip Hans Franses

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 4, 216-228.

Succes in de studie hangt mede af van een realistische inschatting door studenten van de benodigde inzet. Het is daarom interessant om na te gaan of studenten een juist beeld hebben van hun eigen toekomstige prestaties. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre vooraf door studenten aangegeven verwachtingen over nog te behalen tentamencijfers overeenkomen met de daadwerkelijk door hen behaalde cijfers. Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens uit enquêtes die gedurende een aantal jaren zijn afgenomen onder een welomschreven groep studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Het blijkt dat er in deze groep sprake is van een stijgende trend in de verwachtingen van vrouwelijke studenten, maar een dalende trend in de prestaties van zowel vrouwelijke als mannelijke studenten. Het verwachtingspatroon over nog te leveren prestaties van vrouwen komt nu sterk overeen met dat van mannen, zodat de vrouwen zich in dit opzicht hebben opgetrokken tot het niveau van de mannen. Echter, waar vrouwen voorheen beter presteerden dan mannen heeft dit niet geleid tot een inhaalslag door de mannen. Integendeel, beide groepen behalen gemiddeld genomen steeds lagere cijfers. Deze resultaten geven aan dat de winst in toegenomen zelfvertrouwen gepaard gaat met een verlies aan niveau. Dit vormt een aandachtspunt voor zowel het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als de universitaire opleidingen.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS