Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Leergemeenschappen en de vorming van hulp- en vriendschapsrelaties van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs

Jasperina Brouwer, Ellen Jansen, Andreas Flache & Adriaan Hofman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (4), 52-66

In toenemende mate wordt kleinschalig onderwijs, waaronder leergemeenschappen, ingevoerd in het hoger onderwijs. Binnen leergemeenschappen volgen studenten in vaste kleine groepen alle colleges. Eerstejaarsstudenten moeten een nieuw sociaal netwerk opbouwen en de vraag is hoe leergemeenschappen hieraan bijdragen. Deze studie richt zich op drie onderzoeksvragen: (1) Hoe dragen leergemeenschappen bij aan het opbouwen van hulp- en vriendschapsrelaties? (2) Hoe ontwikkelen hulp- en vriendschapsrelaties zich en in hoeverre zijn deze afhankelijk van studentkenmerken (geslacht, prestatieniveau)? (3) Hoe waarderen studenten de leergemeenschap wat betreft het faciliteren van de transitie naar het hoger onderwijs? In een steekproef van 95 eerstejaarsstudenten toonden longitudinale sociale netwerkanalyses en kwalitatieve data-analyse aan dat studenten na de transitie vooral hulprelaties en vriendschappen opbouwen binnen hun eigen leergemeenschap. Beter presterende studenten lijken het meeste te profiteren van de indeling in leergemeenschappen, omdat deze studenten meer relaties opbouwen en vooral met studenten van hetzelfde prestatieniveau. Studenten vinden de leergemeenschap vooral nuttig voor het opbouwen van relaties, maar geven aan dat de leergemeenschap weinig invloed heeft op hun studie(prestaties). Onderwijsinstellingen kunnen eerstejaarsstudenten helpen door ze in te delen in leergemeenschappen. Vervolgonderzoek zal zich moeten richten op de bijdrage van leergemeenschappen aan relatievorming en het leerproces van alle studenten.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS