Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Facilitaire dienstverlening bij de Raad van State. De procedure voor het vestigen van nieuwe opleidingen nader verklaard en aangescherpt.

H.A. Veenema

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 173-182

Hogescholen en universiteiten die een nieuwe opleiding willen starten, moeten hiertoe eerst een onderbouwd advies aanvragen bij de Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO). Deze adviseert vervolgens de Minister van Ondervijs, Cultuur en Wetenschappen die op basis van dit advies een besluit neemt. Met deze nieuwe procedure zijn echter de problemen nog niet de wereld uit. Op 7 maart 1995 heeft de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een aantal (aan elkaar verwante) procedures uitspraak gedaan met betrekking tot de vestiging van nieuwe opleidingen. Deze nieuwe opleidingen zijn de per 1 september 1995 te starten opleiding Facilitaire Dienstverlening (FD) door de Hogeschool Holland (Diemen) en de Hogeschool Rotterdam en Omstreken. Tegen de voorgenomen start van deze opleiding in Rotterdam en in Diemen was beroep aangetekend door de vijf hogescholen die de opleiding al verzorgen, te weten de Hogeschool Ijselland, de Hogeschool Heerlen, de Hogeschool Diedenoord, de Hanzehogeschool Groningen en de Haagse Hogeschool.

Aan de Raad van State werd gevraagd, bij wijze van voorlopige voorziening, te bepalen dat bekostiging en getuigschrift zouden worden onthouden aan de opleiding Facilitaire Dienstverlening bij de hogescholen te Diemen en Rotterdam. De Raad van State kwam in deze procedures tot een negatief oordeel over het verzoek.
Een publikatie over de uitspraak betreffende het verzoek om een voorlopige voorziening is van belang, omdat de overwegingen van de voorzitter op een aantal punten in de procedure tot vestiging van nieuwe opleidingen nadere verklaringen geven over de bedoeling van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHIV) en de procedure op enkele punten nader aanscherpen.
Uit deze overwegingen zijn praktische lessen te trekken voor de diverse partijen die bij vestigingsprocedures zijn betrokken. De vraag of een andere procedure voor het vestigen van nieuwe opleidingen de voorkeur verdient, komt in dit artikel eveneens aan de orde.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS