Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Stelselveranderingen en hun invloed op de internationale erkenning

A.M. Scholten en R.A. Warmenhoven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(3), 187-199

In het Regeerakkoord van 1994 werd een ingrijpende verandering van het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel voorgesteld. De gepresenteerde plannen zijn op veel kritiek gestuit en aanleiding geweest voor een brede discussie over de wijze waarop het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel in de toekomst gestructureerd zou moeten worden. Tijdens deze stelseldiscussie kwam af en toe het argument van herkenbaarheid van Nederlandse diploma's in het buitenland naar voren. Het Nederlandse hoger onderwijsstelsel zou mede moeten veranderen omdat het buitenland ons huidige stelsel niet (h)erkent. In dit artikel worden verschillende stukken die betrekking hebben op de stelselherziening besproken vanuit een internationale invalshoek. Centraal hierbij staat de vraag in hoeverre de stelseldiscussie is beïnvloed door de wenselijkheid te komen tot een internationaal meer herkenbaar systeem van Hoger Onderwijs. De bespreking beperkt zich tot het differentiatievraagstuk - de beschouwingen over de onderwijsstructuur en het onderwijsaanbod - aangezien veranderingen op dit terrein gevolgen kunnen hebben voor de internationale erkenning van Nederlandse diploma's en graden. Daarnaast zal in dit artikel worden ingegaan op de erkenningspraktijk van Nederlandse en buitenlandse diploma' s. Zowel de erkenningsproblemen in het 'oude' stelsel als de te verwachten problemen in het 'nieuwe' stelsel zullen worden besproken. Laatstgenoemde problemen zijn in kaart gebracht met behulp van een enquête die aan buitenlandse collega's is voorgelegd. Er kan geconcludeerd worden dat de oude erkenningsproblemen niet automatisch zullen worden opgelost door de voorgestelde stelselwijziging. Er zullen echter wel nieuwe problemen ontstaan met name in de grenslandenregio. Mochten de voorstellen in de toekomst meer vorm krijgen dan is het zaak het buitenland voldoende te informeren over het doel en de inhoud van de nieuwe programma's.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS