Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Reacties en commentaren.
Bekostiging van het hoger onderwijs: overheid of deelnemer?

F.J.H. Mertens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 126-136

Een reactie op 'Toegankelijkheid en betaalbaarheid van het hoger onderwijs' van Jan van Ravens (Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1993, 11, 1, 32-48).

In deze reactie wordt aangegeven dat de overheid reeds decennia lang een grote deelname aan hoger onderwijs wenselijk acht. Door het nastreven van deze doelstelling is ze geheel geïnvolveerd geraakt in de inrichting en organisatie van het bestel voor hoger Onderwijs. In een tijd van groeiende overheidsuitgaven leek deze rol van de overheid niet problematisch en was ze consistent met de 0ntwikkeling van de verzorgingsstaat. In het laatste decennium evenwel heeft de overheid het in toenemende mate lastig met het vinden van haar rol ten opzichte van het hoger Onderwijs en met name ten opzichte van de bekostiging ervan. Diverse pogingen zijn gedaan om tot een meer doelmatig ingerichte bekostiging, tot een meer rechtvaardige omschrijving van leerrechten en tot een grotere zelfregulering van het bestel te komen. Een coherente, en daardoor naar buiten overtuigende beleidsvoering, is evenwel voor de overheid in toenemende mate moeilijk doordat de budgettaire omstandigheden van de Rijksoverheid weinig stabiliteit vertonen en voor het hoger onderwijs tenderen in een neerwaartse richting. Het ziet ernaar uit dat dit voor de komende jaren niet anders wordt. Derhalve lijkt 'aan de tijd' te bezien of er geen andere financieringsmechanismen te ontwikkelen zijn die meer in overeenstemming zijn met het belang van de ontwikkeling van een vitaal hoger onderwijs waaraan iedereen in Nederland die daarvoor het talent heeft ook daadwerkelijk kan deelnemen. De oplossing zou gezocht moeten worden in het tot stand brengen van financieringsmogelijkheden waarbij de deelnemer zelf de deelname aan hoger onderwijs financiert. Het bestaande stelsel van studiefinanciering zou in die lijn verder kunnen worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling zou gepaard moeten gaan met een vergaande vorm van deregulering van het Nederlandse hoger onderwijsstelsel. In het artikel wordt opgeroepen het verder uitwerken van dergelijke alternatieven ter hand te nemen. Het artikel van Van Ravens laat zien dat Nederland over de kennis beschikt 'alternatieve vormen' van financiering verder uit te werken. Nederland behoort wat het hoger onderwijs betreft tot de meest innovatieve van de wereld. Op het terrein van de financiering is een belangrijke stap aan de tijd.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS