Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderzoek en ontwikkeling in het hoger agrarisch pedagogisch onderwijs

D. Beijaard

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 01, 36-52

Dit artikel handelt over een driejarig project ter ondersteuning van de ontwikkeling van de voltijds agrarische lerarenopleidingen in Nederland. In het kader van dit project zijn vier deelonderzoeken uitgevoerd. Onderzoek is gedaan naar: 1) de invoering van blokonderwijs, 2) de beginsituatie en instroom van eerstejaarsstudenten, 3) de inrichting van de bedrijfsstage voor derdejaars studenten volgens principes van binnen- en buitenschools leren en 4) het docentschap in het toekomstig agrarisch onderwijs. De deelonderzoeken sluiten aan bij vooraf geïnventariseerde problemen en ontwikkelingen in de agrarische lerarenopleidingen. Mede om deze reden is sprake van praktijkgericht onderzoek. De kanttekeningen die in dit artikel bij het onderzoek worden geplaatst, hebben vooral betrekking op de praktijknabijheid van twee van de vier deelonderzoeken. Ondanks problemen die zich hebben voorgedaan, is door middel van onderzoek een bijdrage geleverd aan de vormgeving en inhoud van de agrarische lerarenopleidingen. Aan het eind van het artikel wordt nog eens beknopt ingegaan op de beschreven omwikkelingen in deze opleidingen en op enkele recente problemen waarmee zij worden geconfronteerd.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS