Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De opleiding en begeleiding van docent-onderzoekers en studenten in de dieptepilot academische opleidingsschool - Professional Development Schools Rijnmond

Jan Streumer, Kees Feijtel, Judith van den Kerkhof, Judith de Ruijter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 4, 238-253.

Vier scholen uit de regio Rijnmond hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot academische opleidingsschool (Professional Development Schools Rijnmond) en daarvoor een subsidie van het ministerie van OCW ontvangen. De opdracht van academische opleidingsscholen is bij te dragen aan de ontwikkeling van het opleidingsonderwijs van in dit geval tweedegraads en eerstegraads docenten, in het bijzonder op het gebied van praktijkgericht onderzoek. De vraagstellingen voor praktijkgericht onderzoek worden ingegeven door de beroepspraktijk. Het gaat om 'real-life' ervaringen. Het onderzoek levert kennis, inzicht in processen en tastbare producten die een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen in de beroepspraktijk en de (verdere) ontwikkeling van de beroepspraktijk. De onderzoeksthema's zijn geclusterd rond de thema's 'onderwijsdidactiek', 'internationaal onderwijs en meertaligheid' en 'de kennisbasis en competenties van docenten'. Duidelijk is geworden dat het concept 'academische opleidingsschool' bij de start van het project in Rijnmond nog onvoldoende was uitgekristalliseerd. Ook is de vraag gerechtvaardigd of bij alle 'stakeholders' wel voldoende besef aanwezig was dat het om een zeer ingewikkeld proces gaat, dat valt of staat met de randvoorwaarden waaronder moet worden gewerkt. De academische opleidingsschool in Rijnmond heeft ervoor gekozen om eerst docenten te professionaliseren in het opzetten en uitvoeren van onderzoek en in tweede instantie daarbij studenten te betrekken. Daardoor verdween aanvankelijk de versterking van de opleidingsfunctie naar de achtergrond en moest in een latere fase extra worden geïnvesteerd in de participatie van de studenten. Dat betekende ook een ingrijpende omslag in de werkwijze van de docent-onderzoekers. Lag in het begin het accent op het opzetten en uitvoeren van onderzoek; daarna kwam het accent te liggen op het begeleiden van studenten bij het (leren) doen van onderzoek. Ook de rol van de werkgroepbegeleiders veranderde: de begeleiding van de docentonderzoekers richtte zich meer op de begeleiding van de studenten door de docentonderzoekers dan op de uitvoering van hun eigen onderzoek.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS