Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Portfolio in de lerarenopleiding: bevordert het instrument zelfsturing tijdens het leerproces?

Jetske Strijbos, Wil Meeus & Arno Libotton

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 2, 96-111.

Dit onderzoek bevraagt de effecten van een portfolioprogramma op de zelfsturing en - onlosmakelijk daarvan - het reflectievermogen van derdejaarsstudenten uit een lerarenopleiding Secundair Onderwijs. De dataverzameling gebeurt via zelfrapportering voor, tijdens en na het portfolioprogramma en via belevingsvragenlijsten. Uit het onderzoek blijkt dat de zelfsturing significant stijgt. Het portfolioprogramma verhoogt dus het vermogen van de studenten om zelfstandig hun leerproces te doorlopen, al toont de analyse ook aan dat de globaal stijgende zelfsturing voortvloeit uit de stijging van slechts één subschaal (sturing). Het vergelijken van de meningen van studenten en portfoliobegeleiders geeft informatie over de zwakke schakels in de cyclus voor zelfsturing. De studenten hebben het moeilijk met de evaluatie en heroriëntatie van hun leerproces. Er blijkt bovendien dat de studenten zelf geen nieuwe doelstellingen opstellen en uitvoeren. Zij kunnen hun leerproces dus niet volledig zelfstandig sturen omdat zij niet alle onderdelen van de cyclus van zelfsturing ten gronde beheersen.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS