Tijdschrift voor Hoger Onderwijs gaat 'open access' online

2022-05-06

Het tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) stopt geheel met de te betalen papieren versie via een abonnement bij een uitgever. TvHO biedt met financiële ondersteuning van het NRO in http://www.tvho.nl/ een open acces online-platform voor discussie over hoger onderwijs met zowel aandacht voor onderzoek als voor onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. TvHO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en richt zich op docenten, adviseurs, beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers in het hoger onderwijs, zowel in hbo als het wo.

Open Access
TvHO sluit aan bij de lopende initiatieven en activiteiten van wetenschappelijke en hogeronderwijsorganisaties in Nederland en Vlaanderen om actuele wetenschappelijke informatie zonder beperkingen vrij toegankelijk, online beschikbaar te maken (Berlin Declaration, 2003; cOAlition S, revised plan S, 2019).
Het open access beleid van het TvHO kent de volgende kenmerken:

  • Artikelen kunnen worden toegezonden aan het TvHO-redactieadres (Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Nadat de redactie het artikel als te peer-reviewen heeft geaccepteerd, vindt een procedure van double blind peer review aan de hand van de richtlijnen plaats om tot een besluit over al dan niet plaatsing te komen. Aan de procedure en de plaatsing zijn geen kosten verbonden,
  • Alle peer reviewed vroegere, huidige, en toekomstige artikelen van TvHO zijn online beschikbaar en vrij toegankelijk,
  • De auteurs en/of hun instituten houden het copyright van hun publicaties, en
  • Alle publicaties worden gepubliceerd onder een 'open license', de Creative Commons Attribution license. Een auteur kan dus bepaalde voorwaarden aan het gebruik van een open access werk toevoegen. Een correcte referentie (APA6) van het artikel is bij gebruik verplicht.


TvHO zal de rest van 2020 gebruiken als een transitieperiode om tot een goed werkend open acces online-platform te komen.

Artikelen en discussie
Het huidige redactiebeleid wordt voortgezet. Een groot deel van de artikelen in TvHO zijn onderzoeksartikelen. Daarin ligt de nadruk op de beschrijving van één of meerdere studies gerelateerd aan een theoretisch kader en relevantie voor de onderwijspraktijk. Daarnaast publiceert TvHO ook opiniërende artikelen waarin de nadruk ligt op discussie rondom een praktisch relevant probleem, gerelateerd aan de literatuur. Een aparte categorie wordt gevormd door artikelen waarin de auteur een proefschrift samenvat en daarop reflecteert (doorgaans gebaseerd op het eerste en laatste hoofdstuk). Ook boekbesprekingen maken regelmatig deel uit van TvHO.
Op gezette tijden worden themanummers uitgebracht bestaande uit een aantal samenhangende artikelen met een inleiding en een kritische slotbeschouwing van een discussiant. Themanummers worden voorbereid door een gastredacteur in samenwerking met de redactie. Zie voor de specifieke auteursrichtlijnen de site

Reviewprocedure
De redactie laat in het geval van acceptatie voor peer-review van een artikel uw bijdrage door enkele deskundigen blind beoordelen (double blind peer review), meestal één redactielid (interne beoordelaar) en één andere deskundige (externe beoordelaar). De beoordelaars geven een oordeel aan de redactie en een advies voor acceptatie, aanpassing of afwijzing. De redactie neemt vervolgens een besluit. De redactie streeft naar een termijn van drie maanden voor het doorlopen van de beoordelingsprocedure. In het geval van het signaleren van een belangrijk actueel discussiepunt waarin veelal sprake is van enkele korte, opiniërende artikelen-op-verzoek beoordeelt een groepje (interne) redactieleden de bijdragen.

Redactie TvHO
Dr. T. Kallenberg (hoofdredacteur a.i.),
Prof. Dr. E. Consuegra,
Prof. dr. V. Donche ,
Dr. C.A.J. Kuiper,
Dr. M. Meeuwisse,
Dr. S. Ramaekers,
Dr. Kris Thienpont,
Dr. C. Terlouw (secretaris a.i.),
J. Tersteeg (kopystroom).