Home

Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2
Jaargang 31/32 - 2013/2014 - 4/1

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar artikelen

Succesfactoren voor passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen: adviezen voor (aankomende) leerkrachten en opleidingen

Janine Haenen & Annemieke Mol Lous

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 66-79.

De laatste jaren is er groeiende aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en voor het feit dat onderwijs aan deze leerlingen specifieke kennis en vaardigheden vraagt van leerkrachten. Het is daarom van belang dat lerarenopleidingen aandacht besteden aan het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, niet alleen om deze leerlingen tot hun recht te laten komen, maar ook om te voorkomen dat de leerlingen uitvallen en/of onderpresteren doordat het onderwijs niet aansluit bij hun onderwijsbehoeften. In dit onderzoek is gekeken wat ouders en leerkrachten zien als succesfactoren van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en wat dat betekent voor lerarenopleidingen. Dit is onderzocht op basis van een vragenlijst die door 344 ouders en leerkrachten is ingevuld. Geconcludeerd kan worden dat lerarenopleidingen in hun curriculum in ieder geval aandacht moeten besteden aan kenmerken en behoeften van hoogbegaafde leerlingen, zodat hoogbegaafde leerlingen (h)erkend worden in de klas. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het aanpassen van leerstof, het (oplossingsgericht) coachen van leerlingen in hun leerproces en het aanleren van metacognitieve vaardigheden. Tevens is het belangrijk dat lerarenopleidingen studenten voorbereiden op het samenwerken met ouders. Op die manier kunnen aankomende leerkrachten zich binnen hun opleiding specialiseren in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen als onderdeel van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Artikel downloaden
© 2020-2020 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs